19.06.2017 14:41

Çfarë po ndodh në BB? Banorët harrojnë ‘konfliktet’,  diskutojnë për tema serioze

Read in English

Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kanë mbetur vetëm 3 çifte, të cilët diskutojnë për një temë e cila është e përbashkët për ta. Në një lidhje më shumë rëndësi ka shoqeria apo partneri/rja? Kjo ishte pyetja që u shtrua mes tyre.

Çifti Olsi-Fiorentina janë të mendimit se në një lidhje konsiderohet në fillim shoqëria, ndërsa Lupçja është krejtësisht në një mendim të kundërt.

Kurse Danjeli dhe Fotinia thonë se varet nga shoqëria dhe problemi që mund të kenë, duke i lënë të dyja paralel.

In the most famous house in Albania there are only 3 couples who discuss a topic that is common to them. In a connection, is there a society or partner? That was the question that was put between them.

The Olsi-Fiorentina couple are of the opinion that in the first connection the society is considered, while Lupça is entirely in an opposite opinion.

While Danjeli and Fotinia say it depends on the society and the problem they may have, leaving both parallel.