17.06.2017 12:48

Celine Dion nuk është vetëm këngëtare, por edhe … (FOTO-VIDEO)

Read in English

 Ato janë shumë të vogla, por njëra mban emrin e këngëtares Celine dhe tjetra mbiemrin e saj Dion. Celine është 9-vjeç, ndërsa Dion është më e vogël dhe qëndron ende në krahet e prindërve. Celine ka rrëfyer për jurinë e America’s Got Talent se prindërit e saj kishin këngëtare të preferuar Celine Dion ndaj edhe emrat e tyre janë vendosur në mënyrë të tillë.

Dion edhe pse e vogël, ajo ishte në prapaskenë dhe duartrokiste teksa motra e saj 9-vjeçare mrekulloi jurinë me këngë të Celine Dion.  Të gjithë u prekën nga performance e saj, publiku, juria dhe prindërit.

Këta të fundit, ndoshta ndihen edhe krenarë pasi pëlqejnë Celine Dion, kanë Celine Dion, qeshin dhe qajnë me Celine Dion. Një mrekulli!

Dion ne krahet e babait

They are very small, but one holds the name of singer Celine and her other surname Dion. Celina is 9 years old, while Dion is smaller and still stands in the arms of her parents. Celina has confessed to America's Got Talent's jury that her parents had favorite singer Celine Dion and their names have been set in such a way.

Dion though small, she was in the backstage and applauded as her 9-year-old sister marveled at the jury with Celine Dion's songs. Everyone was affected by her performance, the public, the jury, and the parents.

The latter, maybe proud of Celine Dion's liking, have Celine Dion, laugh and cry with Celine Dion. A miracle!

Dion on his father's arms